Vinterstemning Buresø

Et turforslag i weekenden er en tur til Buresø. Kommunen har åbnet isen for færdsel max 75 meter ud fra bredden.

Og Kleine´s Cafe er den perfekte afslutning på en skøjtetur :-)

Da redaktionen kom forbi var der faktisk besøg af Ganløse "Ulven", som fornylig fik omtale i medierne og forskellige ekspertudtalelser om det mon var en rigtig ulv der var set ved Ganløse Eged :-)

Kan berolige med at hunden var rigtig sød - og bange for fremmede som mig.

Læs mere ...

Buresø banden sæsonstart

Vintersæsonen 2011 starter nu.

Buresøbanden har brugt hele sommeren på løbeture med 170 motionsløbere i skovene i og omkring Buresøen hver mandag.

Nu er det september, og så trækker klubben indendørs igen til den traditionelle vintergymnastik, hvor alle aldre kan deltage. Det er gymnastik der får pulsen helt op og køre, for så at komme helt ned igen.

 

Læs mere ...

Buresø

 

Beliggenhed

Buresø ligger i en tunneldal, umiddelbart sydøst for Slangerup, hvor Allerød, Slangerup og Stenløse kom­muner mødes. Tunneldalen, der er dannet un­der sidste istid løber i øst-vestlig retning og kan føl­ges langs Mølleåen helt til Øresundskysten. Mel­lem Buresø og den nærtliggende Bastrup Sø er der et vandskel. Bu­resø afvander via Græse Å mod vest til Roskilde Fjord, Bastrup Sø afvander mod øst til Mølleåen.I søens nærhed findes mod syd sommerhuse og skov og mod nord økologiske marker, der tilhører Mørdrup­gård, der også ejer Buresø.

 

 

Buresø med omgivelser er en del af Naturparken mellem Farum og Slangerup.

 

 

 

Målsætning og tilstand

Buresø har i Regi­onplan 2005 skærpet mål­sæt­ning - A1 for na­turvidenska­beligt interes­seområde og A2 for badevand. Det indebærer, at søen i særlig grad skal be­skyttes mod akti­viteter, der kan forringe søens til­stand samt at den skal have en vand­kvalitet, der gør den egnet til badning. Der er stillet krav om en sigt­dybde på mindst 3,5 meter som gen­nemsnit i sommerperioden og en fos­for­kon­centra­tion på ikke over 30 mi­krogram pr. li­ter som gennem­snit over hele året.

 

Søen blev senest undersøgt i 2001. Ved dette tilsyn opfyldte søen målsætnin­gen.

Beliggenhed

Buresø ligger i en tunneldal, umiddelbart sydøst for Slangerup, hvor Allerød, Slangerup og Stenløse kom­muner mødes. Tunneldalen, der er dannet un­der sidste istid løber i øst-vestlig retning og kan føl­ges langs Mølleåen helt til Øresundskysten. Mel­lem Buresø og den nærtliggende Bastrup Sø er der et vandskel. Bu­resø afvander via Græse Å mod vest til Roskilde Fjord, Bastrup Sø afvander mod øst til Mølleåen.

 

I søens nærhed findes mod syd sommerhuse og skov og mod nord økologiske marker, der tilhører Mørdrup­gård, der også ejer Buresø.

 

 

Historie

På lystfiskerforeningens kort fra 1927 ses Buresø omgivet 12-14 mindre, spredte gårde i umiddelbar nær­hed af søens sydlige bred og Mørdrupgård på nordbredden. Ejendommene på sydbredden ligger på Slagslunde Overdrev, og i 1920’erne købtes en del af disse som landliggersteder. I 1960’erne blev de ud­stykket i sommerhusgrunde. Bortset fra ca. 50 ejendomme med helårsstatus er området i dag sommer­husområde. Området blev kloakeret i 1991-92. Indtil 1982 lå der ved østenden et traktørsted ”Café Bure­sø”, hvortil der også var en campingplads.

 

Arealer ved søens vestende blev fredet i 1941 og senere fulgte dalbunden mellem Bastrup Sø og Buresø samt små felter på sydsiden (efter Th. Høy og J. Dahl, 1966: Søerne i Frederiksborg Amt).

 

Buresø med omgivelser er en del af Naturparken mellem Farum og Slangerup.

 

 

Buresø, januar 2001.

Målsætning og tilstand

Buresø har i Regi­onplan 2005 skærpet mål­sæt­ning - A1 for na­turvidenska­beligt interes­seområde og A2 for badevand. Det indebærer, at søen i særlig grad skal be­skyttes mod akti­viteter, der kan forringe søens til­stand samt at den skal have en vand­kvalitet, der gør den egnet til badning. Der er stillet krav om en sigt­dybde på mindst 3,5 meter som gen­nemsnit i sommerperioden og en fos­for­kon­centra­tion på ikke over 30 mi­krogram pr. li­ter som gennem­snit over hele året.

 

Søen blev senest undersøgt i 2001. Ved dette tilsyn opfyldte søen målsætnin­gen.

 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.