Buresø

 

Beliggenhed

Buresø ligger i en tunneldal, umiddelbart sydøst for Slangerup, hvor Allerød, Slangerup og Stenløse kom­muner mødes. Tunneldalen, der er dannet un­der sidste istid løber i øst-vestlig retning og kan føl­ges langs Mølleåen helt til Øresundskysten. Mel­lem Buresø og den nærtliggende Bastrup Sø er der et vandskel. Bu­resø afvander via Græse Å mod vest til Roskilde Fjord, Bastrup Sø afvander mod øst til Mølleåen.I søens nærhed findes mod syd sommerhuse og skov og mod nord økologiske marker, der tilhører Mørdrup­gård, der også ejer Buresø.

 

 

Buresø med omgivelser er en del af Naturparken mellem Farum og Slangerup.

 

 

 

Målsætning og tilstand

Buresø har i Regi­onplan 2005 skærpet mål­sæt­ning - A1 for na­turvidenska­beligt interes­seområde og A2 for badevand. Det indebærer, at søen i særlig grad skal be­skyttes mod akti­viteter, der kan forringe søens til­stand samt at den skal have en vand­kvalitet, der gør den egnet til badning. Der er stillet krav om en sigt­dybde på mindst 3,5 meter som gen­nemsnit i sommerperioden og en fos­for­kon­centra­tion på ikke over 30 mi­krogram pr. li­ter som gennem­snit over hele året.

 

Søen blev senest undersøgt i 2001. Ved dette tilsyn opfyldte søen målsætnin­gen.

Beliggenhed

Buresø ligger i en tunneldal, umiddelbart sydøst for Slangerup, hvor Allerød, Slangerup og Stenløse kom­muner mødes. Tunneldalen, der er dannet un­der sidste istid løber i øst-vestlig retning og kan føl­ges langs Mølleåen helt til Øresundskysten. Mel­lem Buresø og den nærtliggende Bastrup Sø er der et vandskel. Bu­resø afvander via Græse Å mod vest til Roskilde Fjord, Bastrup Sø afvander mod øst til Mølleåen.

 

I søens nærhed findes mod syd sommerhuse og skov og mod nord økologiske marker, der tilhører Mørdrup­gård, der også ejer Buresø.

 

 

Historie

På lystfiskerforeningens kort fra 1927 ses Buresø omgivet 12-14 mindre, spredte gårde i umiddelbar nær­hed af søens sydlige bred og Mørdrupgård på nordbredden. Ejendommene på sydbredden ligger på Slagslunde Overdrev, og i 1920’erne købtes en del af disse som landliggersteder. I 1960’erne blev de ud­stykket i sommerhusgrunde. Bortset fra ca. 50 ejendomme med helårsstatus er området i dag sommer­husområde. Området blev kloakeret i 1991-92. Indtil 1982 lå der ved østenden et traktørsted ”Café Bure­sø”, hvortil der også var en campingplads.

 

Arealer ved søens vestende blev fredet i 1941 og senere fulgte dalbunden mellem Bastrup Sø og Buresø samt små felter på sydsiden (efter Th. Høy og J. Dahl, 1966: Søerne i Frederiksborg Amt).

 

Buresø med omgivelser er en del af Naturparken mellem Farum og Slangerup.

 

 

Buresø, januar 2001.

Målsætning og tilstand

Buresø har i Regi­onplan 2005 skærpet mål­sæt­ning - A1 for na­turvidenska­beligt interes­seområde og A2 for badevand. Det indebærer, at søen i særlig grad skal be­skyttes mod akti­viteter, der kan forringe søens til­stand samt at den skal have en vand­kvalitet, der gør den egnet til badning. Der er stillet krav om en sigt­dybde på mindst 3,5 meter som gen­nemsnit i sommerperioden og en fos­for­kon­centra­tion på ikke over 30 mi­krogram pr. li­ter som gennem­snit over hele året.

 

Søen blev senest undersøgt i 2001. Ved dette tilsyn opfyldte søen målsætnin­gen.

 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.