Ganløse den 08.03.2012


Egedal Kommune
Miljøcentret
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

Att.: Benjamin Dyre

Vedr. stiplanlægning, fremtidige stier
Under henvisning til den igangværende stiplanlægning, jf. udtalelser på mødet d. 10.11.2011 i Det Grønne Råd, fremsendes stikort med angivelse af Bylaugets ønsker om fremtidige stier omkring Ganløse.

Stikortet er udarbejdet på baggrund af Bylaugets tidligere udsendte stifolder med stikort (vedlagt til orientering), hvor såvel kommunale som private stier er vist, hvilket anses for nødvendigt, både for brugen af kortet og for planlægningen af fremtidige stier. På det nye kort er eksisterende stier vist med fuldt optrukne streger, og fremtidige stier er stiplet.

Fremtidige stier iht. Naturklagenævnets afgørelse af 23.12.2010 om fredning af tunneldale ved Ganløse og Slagslunde er vist med særlig farve jf. signaturoversigten på kortet. Etablering af stierne iht. fredningen bør, jf. Naturklagenævnets afgørelse, påbegyndes inden for 2 år efter afgørelsen, dvs. inden udgangen af 2012, og skal være færdigetableret inden for 6 år, dvs. inden udgangen af 2016.

I det følgende er givet supplerende oplysninger om de enkelte stier, og hver type er anført i prioriteret rækkefølge.

Trafikstier (rød farve)
1. Trafiksti langs Farumvej fra Hvidehøjvej i Ganløse til kommunegrænsen mod Furesø Kommune. Stien skal koordineres med en fortsættende trafiksti i Furesø Kommune. Trafikstien har meget høj prioritet på grund af den farlige trafik på Farumvej.
2. Trafiksti langs Måløvvej fra eksisterende sti ved Brudehøjene til Hvidehøjvej. Mange vælger at cykle på Måløvvej på denne strækning, da der er store niveauforskelle på den nuværende trafiksti ned mod Lunden. Dette medfører stor fare for trafikuheld pga. de skarpe vejsving. Den fremtidige trafiksti krydser Måløvvej ved busstoppestedet ved bygrænsen, hvor der skal etableres en sikret fodgængerovergang.
3. Forlængelse af den eksisterende trafiksti langs Damvadvej til Bygaden i Ganløse. Hvor den nuværende trafiksti ender, skal cyklister krydse Damvadvej, midt på en bakke og samme sted hvor vejen svinger, med uoverskuelighed og stor fare for trafikuheld til følge.

Rekreative Stier (blå farve)
1. Sti med grusbelægning langs Toppevadvej fra stien langs Bundså til Fluebjergvej. Stien er væsentlig aht. rundture uden at skulle ud på den befærdede Toppevadvej.

Natursti (grøn farve)
1. Natursti langs østsiden af Ganløse, Mellem Måløvvej og Mosevej. Stien etableres langs ydersiden på kommunens 12 m brede vejudlæg langs bygrænsen på denne strækning. Fortovet på Asserhøjvej bliver en del af stien.

2. Natursti langs nordøstsiden af Ganløse fra Mosevej til eksisterende natursti ved gården Christianslyst.

3. Natursti langs østsiden af Damvad å fra Skolestien mellem Ganløse og Slagslunde til Præstebro på Hesselvej. Der er iht. Præstegårdens forpagtningskontrakt mulighed for passage mellem præstegårdsjordens hegn og åen.

4. Natursti langs nordvestsiden af Ganløse fra Lyngevej, udenom Peter Appelvej-bebyggelsen til Vestagervej i Ganløse.

5. Natursti fra nedennævnte sti nr. 1 iht. fredningen til Bøllemosevej, der munder ud i Undinevej.

Stier fastlagt i fredningen af tunneldale ved Ganløse og Slagslunde (violet farve)
1. Stien går fra det sydøstlige hjørne af skoven Ganløse Eged til den sydvestlige del af skoven Ganløse Ore. Stien går gennem flot natur med fine udsigter og giver gode muligheder for kortere og længere rundture.

2. Stien er en kort forbindelse mellem enden af Mosevej Dg det sydlige skovbryn af Ganløse Ore. Forbindelsen indebærer at man kan få rundture i Oremosen ved delvis at følge skovbrynet inde i skoven Ganløse Ore.

3. Stien forbinder Langåsen med stien fra Hesselvej til Buresø, således at man ikke behøver at starte på den befærdede Hesselvej.


Bylauget besvarer meget gerne evt. spørgsmål og er positiv for en nærmere drøftelse af oplægget, således at resultatet kan indgå i den samlede stiplan i den kommende kommuneplan 2013.

På Bylaugsbestyrelsens vegne

Niels Hedeager Madsen
Formand

Steffen Erichsen
Bestyrelsesmedlem

Bilag: Stikkort - fremtidige stier

Arbejdsgruppens formål er at udbrede kendskabet til stinettet omkring Ganløse, at fremsætte forslag til kommunen om nye stier omkring Ganløse samt at følge op på disse forslag. Endvidere følges kommunens samlede stiplanlægning.

Arbejdsgruppen er repræsenteret i kommunens "Det Grønne Råd".

Download folderen med stier omkring Ganløse udarbejdet i 2008

Steffen Erichsen

Frøkær 13

4818 3875

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lone Lunding

Frøkær 6

4818 3621

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kirsten Olsen

Søtofteparken 20

4818 4884

kirstenDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ib Birger Pedersen

Brandkær 3

2759 2588

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

Møde afholdt torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 på Rytterskolen.

Deltagere:
Steffen Erichsen (SE) ref.
Kirsten Olsen (KO)
Ib Birger Pedersen (IP)

Afbud: Birgit Sehested Hansen, Lone Lunding
Rie Thostrup har meddelt udmeldelse af bylauget, og dermed også af stigruppen.

Referatet er fordelt til medlemmer af stigruppen og bestyrelsen samt lagt på hjemmsiden.

 

Læs mere ...

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.