Bylaugets generalforsamling og regnskab

Bylauget indkalder til generalforsamling onsdag d. 6. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset på Ganløse skole.

 

Vi opfordrer dig til at deltage i forsamlingen og støtte op omkring vores dejlige by.

 

 

Mvh. Bylaugets bestyrelse.

Generalforsamling 2013 - Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Ganløse Bylaug onsdag d. 6. marts 2013 kl. 19.00 - 22.10 i Kulturhuset på Ganløse skole.

Formanden, Niels Hedeager Madsen, bød velkommen til de ca. 130 fremmødte.

Poul Hesbjerg beklagede, at det ikke havde været mulig at skaffe mikrofoner til højttaleranlægget.

 

1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Leif Rasmussen, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

2. Valg af referent.

Poul Hesbjerg blev valgt

 

3. Beretning.

Formanden, fremlagde bestyrelsens beretning, og meddelte bl.a. at Bylauget nu består af flere end 400 medlemmer. Derefter omtaltes Bylaugets arrangementer i løbet af året, dvs. sankthans arrangementet, ”Ganløse-by-Night” og juletræstændingen.

Derefter orienterede næstformanden, Jørn Lind, om retssagen vedr. P-pladsen ved ”Pengepagoden” og bestyrelsens kontakt til ejeren af Købmandsgården.

Theis Dalby orienterede om arbejdet med byens trafikproblemer.

Steffen Erichsen orienterede om arbejdet med stisystemet omkring Ganløse.

Lone Lunding orienterede om affaldsindsamlingen samt arbejdet i Landsbyrådet.

Poul Hesbjerg orienterede om bestyrelsens holdning til dispensationsansøgninger vedr. den bevarende lokalplan og Bylaugets høringssvar til den ny lokalplan 27.

Lars Kiib Hecht og Rune Jensen orienterede om Bylaugets hjemmeside,

Formanden afsluttede med at omtale bestyrelsens bestræbelser for at få græssende dyr på Forten og sidste års initiativ for bekæmpelse af bjørneklo.

 

Derefter var der mulighed for spørgsmål og kommentarer til beretningen.

 

Der blev spurgt, om Bylauget ville politianmelde ejeren af P-pladsen, som trods rettens påbud stadig forhindrede adgang til parkeringspladsen. Jørn Lind svarede, at enhver borger har mulighed for at indgive en politianmeldelse, men at det nok burde overlades til kommunen, der efter Bylaugets opfordringer havde anlagt og vundet sagen.

Desuden blev der spurgt, hvorfor den nu meget forfaldne pølsevogn ikke blev fjernet. Formanden orienterede om, at han havde meddelt kommunen, at bygningens tilstand ikke var acceptabel, men at man på den anden side havde ønsket en mulighed for at funktionen blev opretholdt - i hvert fald indtil sagen om P-pladsen var afklaret.

 

Jørgen Berner spurgte, om også skolestien fra Slagslunde indgik i arbejdet med trafiksikring, idet det var observeret, at biler jævnligt benyttede den afmærkede cykel- og gangsti. Theis Dalby svarede, at stien ikke i øjeblikket indgik i kommunens trafikplaner. Poul Hesbjerg tilføjede et eksempel på, at bilkørslen formodentlig skyldtes brugen af GPS.

 

Eva Lunding Olsen var ikke enig i forslaget om, at der ikke skulle være ensretning til den ny parkeringsplads. Dette ville gøre skolebørnenes færdsel mere usikker. Poul Hesbjerg svarede, at bestyrelsen anbefalede at ensretningen ikke indgik som krav i lokalplanen, idet der bør være mulighed for at ændre skiltningen, hvis der viser sig store ulemper ved, at kørende trafik fra Østergade skal krydse Bygaden to gange.

 

Der blev spurgt, hvad der skete med udleveringen af apotekervarer og postforsendelser i den periode, købmandsbutikken er lukket. Formanden overlod svaret til den ny købmand, som ville orientere senere på mødet.

 

Derefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt bestyrelses beretning

 

4. Regnskab.

Kassereren, Lone Lunding, fremlagde Bylaugets regnskab og beklagede, at det tidligere udsendte var fejlbehæftet.

Regnskabet var godkendt af Bylaugets revisorer.

 

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog, at der på budgettet afsattes 25.000 kr. til en professionel trafikanalyse.

Axel Boesen anbefalede, at analysen først blev foretaget, når de kommende store byggearbejder og vejomlægninger var afsluttet.

Gert Olsen foreslog at tilbyde analysen som eksamensprojekt til et hold studerende. Lone Lunding oplyste, at hun havde forsøgt at få en sådan aftale med RUC, men at der var svaret, at det var for sent. Hvis universitetet skulle påtage sig en sådan opgave, bør den formuleres senest september.

Kirsten Frank spurgte, om man havde indhentet flere tilbud. Theis Dalby meddelte, at han havde henvendt sig til 5 firmaer og to havde vist interesse.

Torben Jan Nielsen mente ikke, at man fik mere end 15 timers arbejde for det beløb, så det var et spørgsmål om analysen ville være anvendelig.

Else Birk var enig med de, som mente at tidspunktet for analysen var dårligt valgt, og at Bylauget hellere skulle nedsætte en arbejdsgruppe.

Niels Lindhard Johansen støttede forslaget om, at analysen blev foretaget snarest, idet man i kommunalbestyrelsen i øjeblikket er i gang med en revision af kommuneplanen, og de forskelligeudvalg i øjeblikket forsøger at koordinere planlægningen.

Kirsten Frank meddelte, at hun ikke troede, at pengene til planen var godt givet ud. Hun forventede ikke, at den ville ændre noget.

Afsluttende spurgte formanden, om generalforsamlingen var enig med bestyrelse i, at det var en god idé at foretage en trafikanalyse.

Dirigenten stillede forslaget til afstemning ved håndsoprækning.

Forslaget blev vedtaget med almindeligt flertal.

 

6. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget.

Bestyrelsen foreslog, at der fortsat tegnes enkelt-medlemsskaber på kr. 50.

Forslaget blev vedtaget

Formanden fremlagde forslag til budget, som bl.a. indeholdt de 25.000 kr. til trafikanalyse.

Forslaget blev vedtaget.

 

7. Valg.

a. På valg for to år var følgende 5 bestyrelsesmedlemmer

Jørn Lind

Lars Christensen

Lone Lunding

Steffen Erichsen

Lars Kiib Hecht

Alle erklærede sig villige til genvalg og blev valgt.

Desuden blev valgt Hadi Khan.

Således består bestyrelsen nu af 11 medlemmer, hvilket ifølge vedtægterne er det maksimale antal.
 

b. Valg af revisor for to år

På valg var Mariann Borregaard.

Mariann Borregaard var villig til genvalg og blev valgt.
 

c. Valg af revisorsuppleant for et år

På valg var Kirsten Berner

Kirsten Berner erklærede sig villig til genvalg, og blev valgt.

 

8. Eventuelt.

Den ny købmandsbutik, Østergade 2.

Direktør Christian Wounlund, Dansk Projekt Invest, orienterede om projektet og byggeprocessen, som forhåbentlig afsluttes omkring november.

Efter spørgsmål fra Per Ammundsen drejede den efterfølgende debat sig bl.a. om størrelsen på skilte og deres belysning. Det er forudsat, at der etableredes lysdæmpning om aftenen, og at der anvendtes diodebelysning.

Gert Olsen spurgte om kloakeringen af Østergade indgik i byggeprocessen, idet der jævnligt opståroversvømmelse nær Bygaden. Dette benægtedes. Til gengæld var det muligt, at det var nødvendigt at etablere forsinkelsesbassiner under parkeringspladsen.

Det forventes i øvrigt, at der kan etableres 29 P-pladser foran den ny butik.

Torben Jan Nielsen spurgte, hvorledes indkørslen til kirken skulle foregå. Der blev svaret, at det i projektet er forudsat, at der fra Østergade er indkørsel til kirken, men ikke til P-pladsen. I øvrigt forventes det, at kirken og købmandsbutikken deles om parkeringspladserne.

Morten Gunst foreslog, at man flyttede fodgængerovergangen, når byggeprocessen gik i gang. Wounlund mente, at dette måtte sorterer under kommunen.

Direktør Bjarne Bak, Kiwi, orienterede om koncernens varesortiment, forretningsstrategi mv.

Kiwi skulle kunne tilbyde omkring 3000 varenumre, hvilket hævdedes at være flere end konkurrenterne.

Åbningstiden vil være 8-22.

Der blev efterfølgende spurgt til udleveringen af apotekervarer og postforsendelser. Bak forventede, at den ny butik vil påtage sig disse serviceopgaver, men ville ikke tage stilling til den mellemliggende periode. Han lovede at undersøge muligheden for at lade en kontantautomat indgå i projektet.

Hanne Lind spurgte, om Kiwi var villig til at lade frugt og grønt fra lokale producenter indgå i sortimentet, hvilket blev besvaret bekræftende.

Derimod var man ikke indstillet på at etablere vareudbringning.

Spørgsmålet om, hvorvidt der ville blive gjort noget for de handicappede og borgere uden egne transportmuligheder i perioden uden købmandsbutik blev besvaret benægtende.

I denne forbindelse oplyste Niels Lindhardt Johansen, at han på sidste kommunalbestyrelsesmøde havde rejst spørgsmålet og lovede, at han ville forfølge sagen. Desuden oplyste han, at lokalplan 27 ville blive endeligt behandlet på byrådsmøde d. 20. marts.

Bent von Benzon spurgte, hvorfor man ikke kunne fortsætte varesalget i den eksisterende butik, medens den ny byggedes syd for den. Dette blev imidlertid klart afvist.

Klokken 22.10 afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden.