Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2017

 

 

Ganløse Bylaugs generalforsamling d. 9.03.2017

 

Bestyrelsens beretning for 2016:

 

 

Jeg synes, at vi skal indlede denne generalforsamlingsberetning med at mindes Poul Hesbjerg, Poul døde d. 28. december sidste år. Han var en af initiativtagerne til stiftelsen af Ganløse Bylaug i 2005, og uden hans indsats gennem årene ville vi ikke have det Bylaug vi har i dag. Han var en ihærdig og stædig kæmper, som med sin viljefasthed satte sit præg på mange fronter i Ganløse. Dels via bylauget, men også på mange andre områder, via andre foreninger og ved egne personlige interesseområder.

 

Poul var levende interesseret Ganløses fortid, nutid og fremtid, og hans stolthed over at være ganløseborger havde en afsmittende effekt på os andre.

 

Lad os mindes Poul med et minuts stilhed.

 

Tak.

 

 -------------

 

Ganløse Bylaug har i løbet af 2016 afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder.

 

(Poul deltog i øvrigt i samtlige af disse møder og hans skrev også mødereferaterne, som i øvrigt kan læses på byportalen).

 

Vi er i øjeblikket 9 medlemmer af bestyrelsen, og vi fordeler de enkelte opgaver mellem os, og i løbet af denne beretning vil der komme indlæg fra de forskellige specialister på områderne.

Trafik ”Motorvejen i Ganløse”

 

I juli måned 2015 åbnede den nye motorvejsstrækning mod Frederikssund og tværvejen til Frederikssundsvej ved Kildedal Station. Forud for åbningen var vi bekymrede for eventuel øget trafikpres gennem Ganløse. Det har nu vist sig, at der tilsyneladende er kommet et øget pres. Dette afviser visse personer dog og vi er nu i færd med at indhente præcise data fra tidligere trafiktællinger, så vi kan dokumentere den faktiske udvikling.

 

Byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen skrevet et indlæg i Lokalavisen ”Motorvejen i Ganløse” og om den øgede trafik. Dette bevirkede, at TV Lorry en tidlig morgen mødte op og interviewede Niels Lindhardt i den travle morgentrafik. Her blev også nogle lokale borgere interviewet og de bekræftede det øgede trafikpres.

 

Vi har et trafikproblem i byen, især om morgenen når børnene bliver afleveret i skolen. Vi arbejder i øjeblikket på at få etableret et "mobilt vejbump" i Bygaden og vi håber, at etablering af en sådan kan sænke bilernes fart gennem byen og måske kan etablering af den første mobile bump bane vejen for etablering af flere andre steder i byen.

 

Vi er i bylauget meget glade for den opmærksomhed og interesse der er omkring trafiksituationen blandt borgerne, og vi vil prøve at finde gode løsninger på problemerne.

 

Vi ønsker ikke byen gjort bilfri, men vi ønsker en levende by med høj trafiksikkerhed.

 

Heldigvis ser det jo ud til, at planerne om etablering af en Ring5 trafikkorridor gennem naturområderne lige øst for Ganløse er udskudte blandt andet på grund af modstanden fra de fleste af de Nordsjællandske kommuner, som ville blive berørt af denne trafikkorridor, som skulle gå fra Helsingør til Køge.

 

 

Den gamle købmandsgård.

 

Efter mange års håbløshed og fortvivlelse over den gamle købmandsgård, er der nu endeligt sket noget.

 

Claus Dindler og Svend Rasmussen er gået i gang med et stort flot projekt, som blev præsenteret på vores generalforsamling sidste år og som forhåbentligt bliver gennemført i løbet af i år.

 

Et væsentligt første skridt blev jo taget allerede i 2016 ved nedrivningen af den gamle bygning.

 

Gennem mange år har bylaugets næstformand Jørn Lind haft en tæt kontakt til den tidligere ejer og mange forskellige projekter for området er blevet gennemgået, og Jørn Lind har afholdt mange resultatløse møder.

 

Vi er i bylauget meget glade for det projekt der nu foreligger, og vi er overbevist om at det nye projekt bliver gennemført med succes.

 

For at markere bylaugets afslutning af købmandsgårdssagen vil bygherrerne Claus Dindler og Svend Rasmussen umiddelbart efter denne beretning give en orientering om det seneste udvikling i projektet.

 

 

Portalen ”Ganløseby.dk”

 

 Igen i 2016 har vores byportal givet et stort overskud, som vi vil se ved regnskabsfremlæggelsen om lidt.

 

Vi synes, at det er rigtigt godt, at vi fik etableret portalen og vi er glade for at se, at en bliver flittigt brugt til oplysninger og informationer, der er relevante for os i Ganløse. 

Den daglige drift af portalen varetages af et redaktionsteam (uden for bylauget), og jeg vil benytte lejligheden til at give en stor tak til dette team og specielt til Rune Jensen og Per Raahauge, som står for de fleste indlæg og opslag på portalen. Lars Hecht skal også have en speciel tak for hans fortsatte arbejde med portalen og for hans gode kontakt med annoncørerne.

 

En kæmpestor tak vil jeg give til alle de erhvervsdrivende i Ganløse, der støtter finansieringen og dermed driften af portalen ved at annoncere på denne. Stort set alle erhvervsdrivende i Ganløse er med og vi håber, at alle annoncører også er tilfredse med portalen og dens udvikling, og vi håber at samarbejdet vil forsætte fremover.

 

Rune, som desværre ikke kunne være til stede her i aften efterlyser yderligere hjælp til redaktionen.

 

Det drejer sig om hjælp til at:

  • Lægge nyt indhold ud på Portalen og Facebook
  • Lave små historier fra begivenheder og om vore annoncører
  • Tage fotos og små videoklip fra begivenheder
  • Finde spændende historisk indhold i Lokalarkivet og præsentere det på Portalen.

 

Rune oplyser, at man planlægger, at åbne en profil på Instagram med gode fotos fra området, og samme profil/værktøj kan også bruges til at bygge små historier, når der er store events i byen (fastelavn, kræmmermarked, skt. hans, revyen, juletræ osv).

 

Portal-teamet har også planer om at bygge en ny udgave af portalen i løbet af 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Santhansarrangementet                                                                    

 

Gennem mange år har Ganløse Bylaug, nu stået bag sankthans arrangementet i Lunden.

 

Vi synes, at det er godt at samle mange borgere til et fælles arrangement, på denne aften.

 

Vi synes også, at den model vi anvender er god, og selv om vi årligt har underskud på arrangementet har vi tænkt os at fortsætte i nogenlunde samme stil.

 

Modellen indeholder:

 

Bygning af bål af Bengt von Benzon, fremstilling af heks af en af børnehaverne, musik ved Rene Schmidt, etablering af børnebål til bagning af snobrød, invitation til en båltaler som i 2016 var vores nye skoleleder, Lise Bjerregaard.

 

Desværre druknede aftenen regn, og vi igen måtte konstatere underskudsarrangement.

 

Vi gentager dog arragementet i år og håber på bedre vejr og økonomi.

 

 

Ganløse by Night

 

På generalforsamlingen sidste år måtte vi oplyse, at det var tvivlsomt, om der ville blive et Ganløse by Night i 2016 da der var opstået en slags ”metaltræthed” i det gamle by night team.

 

Tanken om en sommer uden Ganløse by Night fik en ny gruppe til at gå i tænkeboks.

 

Gruppen fik hurtigt organiseret et nyt by night team, og som vi fik at se blev det en fantastisk succes med deltagelse af rigtig mange mennesker.

 

Om lidt vi I se ved regnskabsfremlæggelsen, at det også økonomisk blev en stor succes.

 

En rigtig stor tak herfra til det nye team.

 

Vi håber, at I har mod til at fortsætte igen i år.

 

 

Juletræstændingen

 

Bylauget var sammen med Idrættens Venner og Handelstandsforeningen igen i 2016 til at arrangere juletræstændingen ved gadekæret.

 

Der var fakkeltog, åbningstale af vores lokale byrådsmedlem, Peter Hansen, og som sædvanlig var der salg af gløgg og æbleskiver, uddeling af godteposer mv.

 

Mange ganløsere og især børn deltog i arrangementet.

 

Affaldsindsamling og Landsbyrådet

 

Bylauget har gennem flere år bakket op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

 

I 2016 var der over 50 aktive indsamlere og vi havde fået Egedal Kommune til at bidrage med tilskud til en grundig rensning af gadekæret.

 

I år finder indsamlingen sted d. 2.4. og vi håber, at der igen i år vil være stor tilslutning til dette arrangement, som jo kommer hele byen til gavn.

 

Vi afslutter indsamlingen ca. kl. 13:00, hvor vi vil arrangere grill med pølser og brød, vand og øl for deltagerne.

 

 

Dyr på Forten

 

Ganløse er en af de få danske landsbyer, der har bevaret den middelalderlige forte ved gadekæret. Den bør vi være stolte af og passe på.

 

I 2013 donerede og installerede Ganløse Nordre Vandværk en vandhane ved folden og Bylauget betalte for et læskur, som blev bygget af nogle af vores medlemmer. Nu skulle der være gode forhold for dyrene og pasningen er blevet nemmere.

 

Det har dog vist sig, at fortens areal er blevet mere fugtig og de udsatte dyr har lidt af lungesygdomme.

 

Vi vil gerne igen have dyr på forten og vi arbejder på at få etableret et dyrelaug, som kan stå for et fremtidigt dyrehold. Samtidigt vil vi prøve at få løst fugtproblemet.

 

Vi har via portalen spurgt om nogen var interesserede i at deltage i et dyrelaug og 7 personer har indtil videre udtrykt interesse herfor.

 

Vi havde i efteråret besøg af skovfoged Lars Stubkjær fra Naturstyrelsen, som jo ejer arealet. Naturstyrelsen er meget positive overfor udsættelse af dyr, men havde dog ikke nogen løsningforslag til fugtproblemet.

 

Jeg vil i løbet af foråret indkalde de interesserede til et møde, for at komme videre med dette projekt.

 

Stier

 

Bylauget arbejder løbende på, at få forbedret stisystemet i og omkring Ganløse.

 

Cykelstien Langs Farumvej fra Hvidehøjvej i Ganløse til Skovvangsvej ved Ganløse Ore er under udførelse og er planlagt færdig i 2017. Den resterende strækning frem til Farum medtages formentlig i planperioden for kommuneplan 2017, men der er ikke afsat penge.

 

I forbindelse med tunneldalsfredningen ved Ganløse og Slagslunde i 2015 indgår udførelse af 4 stistrækninger ved Ganløse. Af disse er 2 strækninger udført i 2016, nemlig det korte stistykke fra Langåsen, over Damvad Å til trampestien til Klokkekilde Bakker, samt strækningen fra Ganløse Ore til Mørkhøjvej. De 2 resterende strækninger, fra Farumvej ved Mørkhøjvej til sydøsthjørnet af Ganløse Eged samt fra enden af Mosevej op til Ganløse Ore er planlagt udført i 2017.

 

Trampestien langs Ganløses østside fra Måløvvej til Mosevej blev etableret i 2016.

 

Løgplanter ved indfaldsvejene

 

I 2013 plantede Bylauget påskeliljer ved de 5 indfaldsveje til Ganløse.

 

Hvert år siden har vi udvidet plantningen og sidste år fik vi en masse påskeliljer fra Ølstykke Planteskole. På affaldsindsamlingsdagen blev påskeliljerne plantet og vi kunne nyde flotte indfaldsveje i løbet af foråret og jeg har set at mange af dem er ved at komme frem igen.

 

Vi håber, at vi i år kan supplere med flere planter.

 

Nabohøringer

 

Når der fra kommunen udsendes nabohøringer i Ganløse, bliver bylauget også hørt. Vi bestræber på at afgive svar, der er i overensstemmelse med vore vedtægter og i harmoni med eventuel lokalplan.

 

I 2016 gav vi høringssvar vedr. udvidelsen af Novogården og vedr. planerne om grusgravning ved Vindekilde i Toppevard/Søsum protesterede vi overfor Regionsrådet. Ved det nye byggeri ved Assergården gav vi høringssvar, og vi fik her igennem at kvistene bliver forsynet med tegl i stedet for de aluminiums-kviste der oprindeligt var søgt om.

 

Vedrørende købmandsgårdsprojektet havde vi ingen indsigelser.

 

Vi er ikke imod udvidelse af erhvervslivet i Ganløse og omegn, men netop ved de to førstnævnte projekter var vi meget bekymrede for en væsentlig forøgelse af trafikken, specielt lastbiler.

 

Det ser nu ud til at ingen af de to projekter bliver realiseret.

 

Regnskab

 

Om lidt bliver regnskabet for 2016 lagt frem til generalforsamlingens godkendelse.

 

Jeg kan allerede afsløre nu, at det er ikke så ringe endda. Der er et pænt stort overskud, og vores formue er vokset betydeligt.

 

Det er jo ikke vores formål, at akkumulere en stor formue og vi har planer om, at anvende en del af formuen til forbedring af arealet omkring gadekæret. Vi er endnu i en så tidlig fase af disse planer, at vi ikke har nogen ide om udgifternes størrelse, men vi har dog overvejet at bruge op til kr. 40.000 af vores formue på disse planer.

 

Vi har ikke indarbejdet dette beløb i budgettet for 2017, da der endnu er så stor usikkerhed om hvad der evt. skal laves og hvad det evt. koster. Vi har alene sat et maksimum på kr. 40.000,00 idet vi finder det forsvarligt set i lyset af regnskabet for 2016.

           

 

Afslutning

 

Tak for ordet og især tak til jer alle for fremmøde i aften og tak for den støtte og interesse I viser for byen. Hvis vi vil have en aktiv og levende by, er det vigtigt at være engageret i byens ve og vel.

 

Og det er vigtigt at vi benytter de ting vi gerne vil bevare i byen. Det gælder ikke mindst vore lokale butikker, bibliotek, svømmebad og så videre.

 

Til allersidst vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for en meget stor arbejdsindsats på mange områder i løbet 2016.

 

Jeg vil også på bestyrelsens vegne give en stor tak til de ildsjæle blandt vore medlemmer, der medvirker til at gøre vores by til en bedre by. Jeg tænker her bl.a. på portalens arbejdsgruppe, Ganløse by Night gruppen og mange andre.

 

Jeg vil nu overgive bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling.

 

 

Herefter vil Claus og Svend orientere om deres byggeprojekt på købmandsgårdens grund.

 

 

 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.