Referat af Ganløse Bylaugs 12. ordinære generalforsamling

Ganløse Bylaugs ordinære generalforsamling i Ganløse Kulturhus torsdag den 09. marts i Ganløse Kulturhus, kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

I henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Kontigentfastsættelse og fremlæggelse af budget

7. Valg

                      A) på genvalg for to år, er følgende 5 bestyrelsesmedlemmer:

                      Jørn Lind

                      Lone Lunding

                      Steffen Erichsen

                      Hans Wolff

                      Sandie Brokfelt-Christiansen

               

                      B) Valg af revisor for 2 år

                           Valg af revisorsuppleant for 1 år

8. Eventuelt

 

                     

1. Valg af dirigent:

 

Ole Haag blev foreslået og valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Valg af referent:

 

Lone Lunding blev foreslået og valgt

 

3. Beretning

 

Formanden Niels Madsen fremlagde bestyrelsens beretning. Der henvises, til den skriftlige beretning, som kan ses på Bylaugets Hjemmeside.

Niels indledte sin beretning med at mindes bestyrelsesmedlem Poul Hesbjerg, som døde 28. december, med et minuts stilhed, og med at overrække blomster, til Pouls enke Helle

 

Her er medtaget enkelte overskrifter, og centrale begivenheder:

Trafik, primært i morgentimerne

Hastighedsdæmpende foranstaltninger, mange borgere optaget af trafik

Købmandsgården

Portalen

Sankt Hans

Ganløse by Night

Juletræ

Affaldsindsamling

Dyr på Forten

Stier

Løgplanter

Nabohøringer

Øvrigt, forskønnelse af Forten, legepladsudstyr, areal mellem bager og Rytterskole

 

Debat:

Minkfarmen, landzone, forureningerne, øget trafik,

Anette Storgaard, KIWI, afskærmning af affald, opfylder forretningen kravene der må Ikke forefindes blomster, vogne m.m. udenfor

Annette Storgaard, teleslynge, ville være vigtigt når der afholdes generalforsamling og store møder, Annette vil gerne bistå

Sandie, affald sættes ud om aftenen, derfor står der ofte noget

Per Raahauge, mobile bump, Jan har løsninger.

Med disse bemærkninger, blev Formandens beretning godkendt.

 

Klaus Dindler og Svend oplyste, at byggeriet påbegyndes 18. marts.

 

4. Regnskab

 

Thorkild Kasteup gennemgik det reviderede regnskab, og glædede sig over de mange indtægter.

Elin, spurgte til hvad diverse udgifter indeholdt.

Regnskabet blev godkendt

 

5. Indkomne forslag

 

Ingen forslag

 

6. Budget

 

Samme antal medlemmer som i 2016

Ikke underskud på Sct. Hans

Budget og kontingent vedtaget

 

7.Valg

 

a) Genvalg af Jørn Lind, Lone Lunding, Steffen Erichsen, Hans Wolff, Sandie Brokfelt-Christiansen

Valg af Revisor

b) Mariann Borregaard blev valgt

 

Valg af revisorsuppleant

c) Kirsten Berner blev valgt

 

8. Eventuelt

 

Ellen, hvordan får vi fat i unge?

Per Aagaard, erfaringer fra Slagslunde, besøgte tilflyttere og orienterede om byen, informationsskrivelse om bylauget.

Ole Olsen, fandt, at det havde været et underligt brev om kontigentindbetaling, er holdsport lettere at administrerer? Ikke prale af godt system, som medlemmerne forstår.

 

Annette hvem skærer tagrør, sidste rengøringsdag, udgift ca 9.000 kr, rørene bør holdes nede.

Per Aagaard, gadekær Slagslunde, 10 års kamp

Lajla, fodgængerfeltet bør flyttes

Niels Lindhard, Bylaug altid inddrages

Ønske om Valgarrangement som tidligere, trafikhastighed  f.eks. 40 km i hele byen.

 

Niels Madsen lovede at tage de rejste bemærkninger med til bylaugets behandling.

Han takkede Ole Haag og forsamlingen og afsluttede mødet.

 

 

 

Referent Lone Lunding                             dirigent Ole Haag     formand Niels Madsen

 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.