Generalforsamling 2012 - Bestyrelsens beretning

I begyndelsen af 2011 stod ganløseborgerne overfor en række større problemer, og Ganløse Bylaug tog derfor initiativ til et borgermøde, som blev afholdt d. 18. januar 2011.


Mødets 4 hovedpunkter var:
- biblioteket
- svømmebadet
- buslinie 158
- Ring5

Mødet var meget velbesøgt, og der var en god debat om de problemer, vi drøftede. Der var mødt ikke mindre end 152 deltagere.

Bylaugets modstand mod lukningen af vort bibliotek resulterede som bekendt i en løsning, hvor biblioteket arealmæssigt blev reduceret, idet lokalarkivet fik lokaler i en stor del af den ene fløj.
Biblioteket blev gjort til et 100% selvbetjeningsbibliotek uden personale. Til gengæld blev åbningstiden udvidet alle ugens dage fra 9 til 21 mandag til torsdag, 9 - 19 om fredagen og
9 – 17 lørdag og søndag.
 
Trods mangelen på personale og det væsentligt indskrænkede areal, er det vort indtryk, at byens borgere er rimeligt tilfredse med den meget udvidede adgangsmulighed alle ugens dage.

Desuden kan vi glædes over, at vort bibliotek ikke blev helt nedlagt, som det skete i Stenløse, hvor der ikke var samme folkelige opbakning om biblioteket, som her i Ganløse.

Desuden er svømmebadet indtil videre sikret fortsat drift.

Buslinie 158 var meget tæt på at blive nedlagt. Men på borgermødet blev vedtaget en resolution,
som efterfølgende blev sendt til Egedal Kommune. Resolutionen opfordrede kommunen til ikke at forringe den offentlige transport til og fra Ganløse, og efter en kraftig modstand fra byens borgere bl.a. på de to efterfølgende borgermøder på Egedal Rådhus og et stort antal høringssvar, lykkedes det at redde ruten, som nu går fra Måløv til Slagslunde.
Desuden opfordrede resolutionen til, at byrådet støttede de kræfter i Værløse, som arbejdede for en buslinje mellem Ganløse og Værløse. Desværre blev dette ikke realiseret.

På borgermødet redegjorde formanden for ”Foreningen Naturparkens Venner”, Troels Brandt, særdeles kvalificeret for de uheldige konsekvenser ved etablering af Ring5 tæt på Ganløse og gennem vore fredede arealer.
Herefter blev det besluttet at sende en resolution til Egedal Byråd med opfordring til at arbejde mod etableringen af denne transportkorridor.
Beslutningsprocessen om Ring5 er endnu ikke afsluttet, men det er vort indtryk, at debatten har medført en voksende lokal modstand mod forslaget bl.a. fra Egedal Byråd og fra en række kommuner langs linjeføringen.

På sidste års ordinære generalforsamling d. 24. marts stillede bestyrelsen forslag om etablering af en ny hjemmeside, ”Ganløse Byportal”.
Økonomien i forslaget var efter generalforsamlingens opfattelse ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet, men på en ekstraordinær generalforsamling d. 7. juni blev etableringen af den ny byportal besluttet.
I løbet af kort tid blev portalen etableret, og fra starten blev den en stor succes med et stort og fortsat stigende antal besøgende. Den seneste opgørelse viser over 70 besøgende i døgnet.
Byportalens redaktion består af et meget engageret og ihærdigt team, som løbende opdaterer portalen med aktuelle oplysninger og om aktiviteter i Ganløse by og omegn.
Lokale forretninger og erhvervsvirksomheder har ydet en væsentlig støtte til portalens drift ved at indgå annonceringsaftaler, og første års drift af hjemmesiden har resulteret i et overskud på ca. kr. 8.600.

Indtil dato har vi fået yderligere 4 annoncører i 2012.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke både annoncører og ikke mindst det ihærdige team, der har udviklet og som stadig vedligeholder byportalen.

Arbejdsgrupper
Vi har i bestyrelsen en række arbejdsgrupper, der hver især tager sig af de aktuelle sager indenfor gruppernes områder. Det drejer sig blandt andet om at arrangere og afvikle forskellige
arrangementer, og i 2011 stod Ganløse Bylaug bag følgende:

Biblioteksgruppen
Biblioteksgruppens store indsats resulterede, som tidligere nævnt i, at vi fortsat har bibliotek her i Ganløse.
Kort før beslutningen om kommunens biblioteksstruktur skulle tages i Byrådet udarbejdede gruppen et manifest om kommunens samlede biblioteksvæsen - herunder bevaring af Ganløse bibliotek med fortsat betjening, - som blev overbragt borgmesteren, underskrevet af over 1000 borgere.
D. 30. marts, forud for kommunalbestyrelsens endelige afgørelse om biblioteksstrukturen, arrangerede biblioteksgruppen sammen med interesserede fra kommunens øvrige biblioteker et fakkeltog fra Ølstykke Bibliotek til Ølstykke Rådhus. De omkring 100 deltagere overværede efterfølgende byrådsmødet.
D. 6. april inviterede biblioteksgruppen byrådets kulturudvalg til et møde på biblioteket, hvor man med en interimistisk opsat væg forsøgte at illustrere, hvor stort et indgreb etableringen af arkivet ville betyde. Således ville bibliotekscaféerne og anden mødeaktivitet på biblioteket ikke længere være mulig. Dialogen med udvalget var god, men resultatet kender I.

I efteråret 2012 håber vi dog at kunne gentage nogle af aktiviteterne, - måske i mindre målestok.

Sankthansgruppen
I mange år stod spejderne for sankthansbålet i Lunden, men for nogle år siden meddelte de, at de ikke fremover magtede opgaven. Derfor har Ganløse Bylaug nu overtaget sankthans-arrangementet.
I 2011 var skoleleder Jakob Lössl årets båltaler. Bent von Benzon var igen bålmester, og han arrangerede både et stort flot sankthansbål og et mindre børnebål. Børnene fik udleveret dej og hyggede sig med bagning af snobrød. René Schmidt stod for musikken, og bylaugets bestyrelse solgte øl og vand.
Vi var igen heldige med vejret, og vi havde en herlig aften i Lunden.
 
Ganløse by Night-gruppen
Bylaugets største årlige arrangement er Ganløse by Night. Og igen i 2011 lykkedes det at samle en stor del af byens borgere. Vi var atter heldige med vejret, og der var underholdning og oplevelser for store og små.
Vi synes, at det en rigtig god tradition, vi har fået etableret, og det store antal deltagere til arrangementet vidner om, at ganløseborgerne også synes det.
Ib Kjeldsen og Lars (købmand) fra bestyrelsen er hovedkræfterne i Ganløse by Night. Herudover er der en lang række dygtige og arbejdsomme personer i byen, der frivilligt hjælper til, at Ganløse by Night bliver en succes. Det vil vi gerne takke for.

Juletræstændingen
Bylauget var sammen med Idrættens Venner, Grin & Gas og Handelsstandsforeningen igen i 2011 med til at arrangere juletræstændingen ved gadekæret med fakkeltog. Mange mennesker og især børn deltog i arrangementet, og traditionen tro var der slikposer til børnene og gløgg og æbleskiver til alle.

Købmandsgårds-udvalget
Udvalget har løbende kontakt med ejeren af den gamle købmandsgård, og har på bedst mulig måde forsøgt at støtte bestræbelserne for at etablere en ny forretning på grunden. Samtidigt er Lars gang med udvidelsesplaner for sin butik, og begge planer har været drøftet i kommunens planudvalgsmøde d. 1. marts i år. På dette møde blev Lars`s projekt principgodkendt, og ejeren af Østergade 10 blev opfordret til at indlede en dialog med administrationen om udarbejdelse af et nyt projekt for ejendommen, som kan indgå i lokalplanarbejde.

Bestyrelsen støtter begge projekter, idet vi mener at et der er af afgørende betydning for vor by, at vi i fremtiden har tidssvarende dagligvarebutikker i Ganløse. Desuden er det bestyrelsens synspunkt, at det er af allerstørste vigtighed, at der snarest sker en ændring af de sørgelige forhold omkring den gamle købmandsgård.

Sti-gruppen
Stigruppen har med Steffen Erichsen som tovholder udført et flot og grundigt arbejde omkring registrering af stierne omkring Ganløse. Dette førte for et stykke tid siden til, at Bylauget kunne uddele en smukt stifolder.
Stigruppen har derefter udarbejdet en række forslag til fremtidige stier omkring vor by, der er indført på stikortet og fremsendt til kommunen. Dette forslag kan ses på byportalen.
Stikortet er med følgeskrivelse, der også kan ses på byportalen, fremsendt til kommunens Miljøcenter, og på mødet d. 20. marts i kommunens ”Grønne Råd”, hvor også Teknik- og Miljøudvalget er repræsenteret, blev der meldt positivt ud, især vedr. etablering af stierne iht. de netop gennemførte fredninger nord for Ganløse og Slagslunde.

Parkeringspladsen ved ”Pengepagoden”
Adgangsforholdene til parkeringspladsen ved den tidligere posthus- og bankbygning er endnu ikke retableret i henhold til de tinglyste servitutter og lokalplanen. Kommunen har nu anlagt sag mod ejeren med henblik på at få genetableret den lovlige adgang. Vi håber snart at se en ende på provokationen.

Egedal Landsbyråd
Ved den sidste kommunesammenlægning frygtede mange i de mindre bysamfund, at man ikke ville blive hørt i den ny storkommune. Derfor etablerede de 8 landsbyer i Egedal kommune, hvor af Ganløse jo er den største og Knardrup den mindste, et Landsbyråd med det formål at udtale sig på de små bysamfunds vegne.
Lone Lunding fra Ganløse Bylaug er valgt til formand.
Landsbyrådet har aktivt arbejdet for bedre busforbindelser til kommunens mindre byer, forslag til stier, argumenteret mod Ring5 og mod vandlandet KildedalPark mv. Desuden har landsbyrådet fremsendt høringssvar til ændringer i kommune- og lokalplaner samt deltaget i arbejdsgruppen om ældreboliger. Endvidere deltager landsbyrådet løbende i møder med borgmester og formændene for plan- og teknikudvalget.

Ældreboliggruppen
Ældreboliggruppen har deltaget i kommunens udviklingsarbejde omkring kommende ældreboliger.
Gruppen har med held foreslået, at begrebet boliger udvides til at omfatte kollektiv trafik, offentlig- og privat service mv.
Man har stillet spørgsmålet: Hvad kan vi forvente i Ganløse i de kommende år, dersom alle serviceforanstaltninger flyttes til Ølstykke?
Gruppen har foreslået, at der gennemføres en undersøgelse af de over-50-åriges boligønsker, idet man ikke tror, at prognoserne forudser, at mange af de over-50-årige flytter til Værløse, Farum, Frederikssund og Hillerød.
Også dette er indarbejdet i det endelige forslag.

Dyr på Forten
Som en af de ganske få landsbyer her i landet har Ganløse bevaret den middelalderlige forte ved Gadekæret. Den bør vi være stolte af og passe på.
I de seneste par år har bylauget medvirket til, at der ligesom i gamle dage er græssede dyr på Forten.
I 2011 havde Peter Freisleben en flok Spelsau får på arealet, og året før udsatte Christian Friis Bach sine Shetlandsponyer.
Vi mener, at en fastholdelse af den gamle tradition giver et hyggeligt og autentisk landsbymiljø.
Og vi håber, at I alle vil hjælpe med at holde øje med folden, så dyrene ikke bliver udsat for overlast.
Forhåbentlig vil det fortsat være muligt at skaffe dyr, som kan græsse fredeligt på Forten.
Det har været besværligt for ejerne af dyr på Forten at sørge for friskt drikkevand. For at afhjælpe dette problem har Ganløse Nordre Vandværk meddelt bylauget, at man gerne vil installere en vandhane på Forten. Vandhanen er en gave til byen, og jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Ganløse Nordre Vandværk.
Vi arbejder også på at få bygget et halvtag på Forten, så dyrene kan gå i ly. Forten administreres af Naturstyrelsen, som forhåbentlig vil støtte projektet.
 
Bekæmpelse af Bjørneklo
Den invasive Bjørneklo skæmmer som bekendt flere steder i vort område. Det er nu aftalt, at vi i samarbejde med kommunen vil søge at bekæmpe Bjørneklo - i første række på et område ved Lunden og Toppevad.
Thomas Kaulberg, som har deltaget i de seneste bestyrelsesmøder, har påtaget sig at være tovholder på opgaven, og der er arrangeret en arbejdsdag, hvor vi vil forsøge at komme ukrudtet til livs.
Søndag d. 15. april fra kl. 10 til 13 afholdes således et bjørneklo-arrangement på arealet mellem Ganløse og Toppevad (Sandbakken). Vi opfordrer alle til at støtte initiativet.
Medbring spade og se i øvrigt annonceringen i lokalpressen og på byportalen.

Grundlovssten-gruppen
Den gamle tradition med, at en gruppe ganløsekvinder pynter grundlovsstenen før grundlovsdag,
blev desværre ikke holdt i hævd i 2011, men vi håber, at det lykkes i år.
I den forbindelse efterlyser vi 3-4 kvinder, som vil videreføre byens historiske tradition.

Affaldsindsamling
Danmarks Naturfredningsforening har gennem nogle år arrangeret en landsdækkende
affaldsindsamlingsdag.
Her i Ganløse har Bylauget hidtil stået for organiseringen af det gode initiativ. D. 3. april sidste år samlede en aktiv gruppe på 25 ganløseborgere i alt 29 sække affald i og omkring byen.
I år vil affaldsindsamlingen foregå søndag d. 22. april. Vi opfordrer alle til at møde op ved Rytterskolen, hvor Lone Lunding vil fordele ruter og indsamlingsmaterialer.
Muligvis skyldes en del af det henkastede affald, at der ikke findes en affaldsbeholder i nærheden. Derfor ansøgte bestyrelsen i 2010 kommunen om at opsætte et antal ny affaldsbeholdere på en række nærmere angivne steder rundt omkring i byen, men vi desværre fik vi afslag på denne ansøgning.

Andehuse i gadekæret
Udvalget bag Ganløse by Night, syntes, at det ville være en god ide at bruge noget af overskuddet fra arrangementet til byens forskønnelse. Derfor har Ib Kjeldsen fra bylauget købt to ny små huse til ænderne i gadekæret. Husene er købt hos Dan Høns i Ganløse til en meget favorabel pris.
Flemming fra Dan Høns har også, med assistance af Ib Kjeldsen, sat det store andehus i stand.
Der er indgået en aftale med Dan Høns om, at husene tages op om vinteren, så de kan opbevares tørt og repareres i fornødent omfang.
Tak til Flemming for arbejdsindsatsen og sponsorering af materialer.
 
Kontakt til byens grundejerforeninger
Bylauget har gennem længere tid drøftet muligheden for at stå som katalysator for et samarbejde
mellem grundejerforeningerne i Ganløse og omegn. Dette samarbejde kunne bl.a. være til gavn, når grundejerforeningerne skal indgå aftaler om snerydning, græsklipning m.v.
Et samarbejde mellem grundejerforeningerne vil også være relevant ved større fælles anliggender, f.eks. når vi om nogle år skal have elledningerne lagt i jorden, og der skal tages stilling til ny gadebelysning i byen.

Lars Hecht fra bestyrelsen har i den anledning inviteret samtlige grundejerforeninger i Ganløse til møder, som blev afholdt i løbet af februar måned. Repræsentanter fra ca. 15 foreninger deltog i disse møder, og vi håber på, at få samarbejdet etableret, når initiativet er blevet drøftet på grundejerforeningernes generalforsamlinger.

Om bylauget
I løbet af 2011 har Ganløse Bylaug afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Vi er i øjeblikket ca. 385 medlemmer af bylauget.

Desværre har vi haft nogle tekniske problemer med at opkræve kontingent i år, og en del medlemmer har ikke modtaget opkrævning endnu. Problemerne burde nu være løste, og de sidste opkrævninger for 2012 vil blive udsendt i løbet af april måned.

Med jævne mellemrum udsender vi nyhedsbreve, og det ville spare os for megen ulejlighed og portoudgifter, hvis vi kan benytte medlemmernes mailadresser. Husk derfor at få registreret jeres mail-adresse i vort kartotek, og husk at give os oplysning om den ny adresse ved en eventuel ændring.

Til sidst vil jeg sige tak til alle fremmødte medlemmer og tak for den støtte og interesse I viser for byen.

Hvis vi vil have en aktiv og levende by, er det vigtigt at være engageret i byens ve og vel. Og det er vigtigt, at vi benytter de ting vi gerne vil bevare i byen. Det gælder ikke mindst vore lokale butikker, biblioteket og svømmebadet.

Til allersidst vil jeg sige tak til bylaugets bestyrelse for en stor arbejdsindsats i 2011.

Jeg overgiver hermed bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling.
 
Niels Madsen
Formand

 

Generalforsamling 2012 - Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Ganløse Bylaug tirsdag d. 27. marts 2012 kl. 19.30 i Kulturhuset

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Hag, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Poul Hesbjerg, som blev valgt.

3. Beretning
Formanden, Niels Hedeager Madsen, fremlagde Generalforsamling den 27.03.2012 - Bestyrelsens beretning

Jørn Lind orienterede derefter om projekterne vedr. Købmandsgården og Spar samt om parkeringspladsen ved ”Pengepagoden”.

Annette Lindhardt spurgte, om det var korrekt at Liselund skal sælges til Købmandsgården. Der blev svaret, at det drejede sig om en del af haven, som ønskedes inddraget til parkeringspladser.

Helle Hesbjerg understregede, at det var utrolig vigtigt for Ganløse, at forholdene omkring Købmandsgården snarest blev ændret.

Niels Johansen orienterede om planudvalges behandling af projekterne. Udvalget ønskede at udarbejde en samlet lokalplan for bymidten og anså det for nødvendigt, at Købmandsgården blev nedrevet, og at der planlagdes et nybyggeri. Imidlertid anså udvalget ikke det fremsendte projekt vedr. Købmandsgården for at være tilstrækkelig detaljeret, hvorfor der vil blive forhandlet yderligere med ejeren, mens det besluttedes at arbejde videre på Spar-projektet.
Planudvalget ønsker dog ikke at tage stilling til, hvorvidt der vil være kundegrundlag til ét eller to supermarkeder i byen.

Vedr. parkeringspladsen ved Pengepagoden kommenterede Niels Johansen oplysningen fra Jørn Lind om, at kommunens sagsanlæg mod ejeren foreløbig var resulteret i en opfordring fra dommeren om, at der blev indgået forlig mellem parterne. Dette havde dog ikke været muligt, hvorfor kommunen anser det for nødvendigt at fastholde sagsanlægget.

Lars Kiib Hecht orienterede om bestræbelserne for at etablere et samarbejdsforum for byens grundejerforeninger, samt om byportalen og den tilknyttede facebookside. Det fremgik, at de fleste mødedeltagere benyttede hjemmesiden, mens kun et absolut fåtal anvendte facebook. Desuden blev det aktive hold omkring hjemmesiden, Per Raahauge, Rune Jensen, Bent Olsen og Torben Nielsen, præsenteret.

Steffen Erichsen orienterede om stikortet og om forslagene til ny stier omkring Ganløse.

Aksel Boesen var tilfreds med forslagene, men foreslog, at man henstillede, at kommunen først og fremmest vedligeholdt de eksisterende stier.

På Lone Lundings opfordring blev også Ring5s trace vist. Axel Boesen spurgte, hvor langt Ring5 lå fra Mosevej 16 (Bent Mortensen). Der blev svaret, at passagen formodentlig ville blive lagt et stykke østligere.

Herefter blev beretningen godkendt.

4. Regnskab
Kassereren, Lone Lunding, fremlagde Årsregnskab 2011

Birgit Kastrup bad om forklaring på de mindre ændringer, som var sket efter udsendelsen af regnskabet. Kassereren forklarede, at det drejede sig om et par mindre omposteringer, som var sket efter ønske fra revisorerne, men at disse naturligvis ikke påvirkede resultatet af årsregnskabet.

Regnskabet blev derefter godkendt.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

6. Forslag til budget
Formanden meddelte, at sidste års budget lå til grund for det fremlagte budget.

Niels Johansen spurgte, om der fortsat skulle afholdes bibliotekscaféer, idet disse stadig figurerede på budgettet. Der blev svaret, at bestyrelsen ville forsøge at igangsætte tilsvarende arrangementer, men at stedet ikke var fastlagt.

Hanne Lind spurgte, hvorfor hjemmesiden ikke figurerede på budgettet. Lars Kiib Hecht kunne meddele, at der forelå et budget for hjemmesiden, som balancerede.
Kassereren nævnte, at det var gruppen omkring byportalen, som tog stilling til forventede udgifter og fastlagde priserne for annoncering m.v. Lars Kiib Hecht oplyste, at man på grundlag af sidste års overskud havde planlagt at halvere priserne for annoncering det kommende år. Det var imidlertid en forudsætning, at hjemmesiden ikke gav underskud.

Der blev spurgt, på hvilket på niveau kontingentindtægten fremover forventedes at ligge.
Kassereren kunne meddele, at det så ud til, at der var indbetalt flere kontingenter i år end på samme tidspunkt sidste år.

Budgetforslaget blev vedtaget

Det blev endvidere vedtaget at fastholde kontingentet på 50 kr. pr medlem.

7. Valg
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:
- Niels Madsen
- Poul Hesbjerg
- Ib Kjeldsen
Disse var villige til genvalg og blev valgt for to år.

Desuden blev følgende nyvalgt til bestyrelsen for to år:
- Theis Dalby
- Rune Jensen

Valg af revisor:
På valg var Bo Otterstrøm, som var villig til genvalg.
- Bo Otterstrøm blev valgt som revisor for to år.

Valg af revisorsuppleant:
På valg var Kirsten Berner, som var villig til genvalg.
- Kirsten Berner blev valgt som revisorsuppleant for ét år.

8. Eventuelt
Niels Johansen foreslog, at følgende emner blev debatteret på hjemmesiden:

  • Manglende cykelstier i byen, som bl.a. skaber problemer, når børn vænnes til at cykle på fortovet.
  • Den manglende vedligeholdelse af skolestien.
  • Mangelen på busskure ud over de, der nylig var etableret ved Ganehøj Allé og Vestagervej.
  • Nødvendigheden af, at der blev etableret et ekstra bump ved Kroen.
  • De mulige ændringer af trafikmønsteret gennem Ganløse, når motorvejstilslutningen er sket ved Smørumovre.
  • Anvendelsen af bygningen, når Elverhøj børnehave bliver nedlagt.

Lars Kiib Hecht takkede for forslagene, som var særdeles velegnede til debat på hjemmesiden.

Niels Johansen nævnte desuden, at man fra kommunens side havde ytret stor tilfredshed med, at man i Ganløse var villig til at indgå i samarbejdet om bjørneklobekæmpelsen.

Helle Hesbjerg glædede sig over, at svømmebadet ikke denne gang var truet af lukning.

Lone Lunding opfordrede alle til at deltage på affaldsindsamlingsdagen søndag d. 22. april.

I anledning af et spørgsmål fra salen nævnte Niels Madsen suppleret af Ole Hag, at Furesø kommune overvejede ændring af busrute 334 mellem Ganløse og Farum. Niels Johansen understregede i den forbindelse, at byrådet har aftalt ikke foreløbig at ændre de nu besluttede busruter.

Omkring 50 medlemmer overværede generalforsamlingen

 

Niels Hedeager Madsen                                                      Ole Hag
formand                                                                                   dirigent

Se evt. det underskrevne referat i PDF udgave.

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.