Kom til Skt Hans-bål i Lunden

Ganløse Bylaug arrangerer Sankt Hans-bål i Lunden ved stien mellem Ganløse og Toppevad.

Årets båltaler er skuespiller Jan Linnebjerg.

Bålet tændes kl. 21:00. 

Allerede kl. 19:30 er børnebålet klar, og her vil der blive udleveret snobrødsdej.

Rene Schmidt vil lægge musik til bl.a. midsommersangen, og der vil være mulighed for at købe forfriskninger.  

 

Mindeord for Poul Hesbjerg

 

Ved Poul Hesbjergs bortgang d. 28.12.2016 har vi i Ganløse mistet en enestående personlighed og ildsjæl. Poul var altid engageret og entusiastisk i sit arbejde i Ganløse Bylaug, som han var med til at stifte i 2005. Han havde en stor og bred indsigt i og viden om vores bys historiske udvikling. Jævnligt arrangerede han by-vandringer, som samlede mange interesserede borgere. Ved disse lejligheder fortalte Poul levende og underholdende om steder og personer og gjorde på den måde Ganløses historie nærværende for sine tilhørere.

 

Vi har i bylauget gennem årene haft meget stor glæde og nytte af Pouls viden og arbejdsindsats. Hans skarpe sans for at formulere sig skriftligt fik vi glæde af, bl.a. ved detaljerede mødereferater og ved omhyggelige og præcise høringssvar til kommunen. Mange ganløseborgere kender også de populære og festlige vælgermøder, som er blevet afholdt i Kulturhuset forud for kommunalvalg. Det var Poul der tog initiativ til møderne og arrangerede dem, og han sørgede altid for, at vore lokale byrådskandidater blev udsat for svære og drilske spørgsmål.

 

Pouls engagement i Ganløse viste sig også ved hans energi og lyst til at etablere og støtte vores solide traditioner. De årlige tilbagevende begivenheder som sankthansbål i Lunden, Ganløse by Night og juletræstænding er altid blevet gennemført med Pouls hjælp og deltagelse. Ved Ganløse by Night stod Poul f.eks. for rundvisninger i kirken, hvor han gavmildt delte ud af sin store viden om kirken og sognet.

Læs mere ...

Juletræet tændes 30. november

Fredag den 30. november tænder en hel nissefamilie byens juletræ ved gadekæret. 
 

Allerede kl 16 åbnes juleboden, hvor man kan købe æbleskiver og gløgg. En time senere - kl 17 - kører nissefamilien i "kane" fra skolens P-plads til træet ved gadekæret. 

Bag den festlige markering af juletiden står Grin & Gas, Ganløse Bylaug, Idrættens Venner og Handelstanforeningen. 

Læs om det hele her.http://www.ganloseby.dk/images/diverse/2012/juleplakat2012.pdf

 

Ganløse by Night har meget nyt til børnene

Aktiviteten er i top i GbN-teamet, der snart har byens komme-hjem-fra-ferie-hyggeaften på plads Det sker som altid sidste fredag i august – der i år er fredag den 26. august kl 17 til 23.

                   GbN-teamet er nyt i år, så mange ganløsere vil opleve masser af nye tiltag i de kendte rammer. I år er der for alvor meget for børnene, der kan købe et Børne-turpas, hvor man kan prøve en række aktiviteter – ponyridning, skydning, hoppeborg, fodboldleg på multibanen, det muntre køkken, flødebold-kastemaskine og meget mere. Prisen for et Børne-turpas er 50 kr.

                   Er man vild med vand holder Ganløse Svømmeklub og Ganløse Tri-Center åbent hus i det nye svømmebad kl 16-20. Der er forhindringsbane for hele familien, fri leg, undervandsmusik og en mobil sauna, mens de store badedyr er i vandet, og så kan man imens lytte til undervandshøjtaleren i vandet.

                   Ganløse Tri-Center tilbyder Thorax-træning med biathlon (skiskydning) og 400 m ”langrend på ski” på en Thorax-trainer kl 17.30 til 19.

                   I byens butikker er der åbent på aftenen med specielle tilbud og aktiviteter. Spisning og drikke er der også sørget for på aftenen, hvor blandt andre Flemming Isgreen og Handelsstandsforeningen tilbyder paella og helstegt pattegris, mens Muhammed serverer specialiteter foran Kiwi. Herudover står Ganløse Bylaug for salget af pølser og drikkevarer.

 

Vi ses til Ganløse by Night

Nyt om ruinen på generalforsamlingen på tirsdag kl 19

På tirsdag – den 29/3 kl 19 - afholdes den årlige generalforsamling i Ganløse Bylaug. Det sker i Kulturhuset ved siden af skolen.

                   Alle medlemmer af Bylauget er meget velkomne og kan ifølge Bylaugets formand Niels Madsen glæde sig til at høre nyt om ruinen af den gamle købmandsgård.

                   Har du endnu ikke fået betalt dit personlige kontingent på 100 kr, kan du betale ved indgangen, hvor man også gerne registrerer nye medlemmer.

På gensyn på tirsdag – og god påske til alle

 

Bylaugets Bestyrelse

 

Skt Hans aften i Lunden

Igen i år inviterer Ganløse Bylaug til Skt Hans aften i Lunden lørdag den 23. juni.

Børnenes bål tændes kl 20, mens det store bål tændes kl 21.

Båltalen holdes i år af Peter Hansen (SF), der bor i Ganløse og er medlem af kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune.

 

 

Læs mere ...

Lad os friske byen op den 17. april

Det er forår, og byen trænger til at få en overhaling. Derfor opfordrer Bylauget igen i år alle til at give et par timer ved Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. 
Vi mødes kl 10 på P-pladsen ved Gadekæret, hvor der udleveres affaldssække. Så tag selv en rive, et 7-tal eller et par havehandsker med. Efter et par timers oprydning vil Bylauget grille pølser og servere en øl eller vand for indsamlerne.

Hvad er Ganløse Bylaug?

Ganløse Bylaug blev stiftet 14. juni 2005.

 

Bylaugets formål er

 

- at virke for, at Ganløse forbliver en levende landsby med bevarelse og udvikling af det eksiste­rende kultur- og sportsliv samt at styrke sammenholdet mellem områdets borgere.

Dette er bl.a. sket ved, at Bylauget engagerede sig kraftigt i kampen for at bevare Ganløse Bibliotek, hvilket medvirkede til, at kommunalbestyrelsen trods nedlæggelse af Stenløse bibliotek besluttede at bevare - et ganske vist minimeret - Ganløse Bibliotek, men med elektronisk åbning alle ugens dage.

Desuden har Bylauget støttet alle de gode kræfter, som arbejdede for at bevare byens svømmebassin, hvilket er lykkedes trods nedlæggelse af Stenløse svømmebassin.

For at styrke sammenholdet i Ganløse har Bylauget flere år arrangeret og dækket de temmelig væsentlige udgifter til arrangementet ved sankthansbålet i Lunden, ligesom Bylauget hvert år den sidste fredag i august afholder byfesten ”Ganløse by Night”. Desuden er Bylauget medarrangør af arrangementet ved tænding af byens juletræ fredagen før advent.

Endvidere har Bylauget afholdt borgermøder, når særlige sager burde drøftes (bl.a. Købmandsgårdens frem­tid), ligesom der sidste søndag før kommunevalget afholdes vælgermøder med de lokale kandidater.

 

- at sikre Ganløse bymidte som centrum for områdets handelsliv.

Dette sker bl.a. ved, at Bylauget i flere sammenhænge samarbejder med byens handelsstandsforening.

Desuden har Bylauget på enhver måde søgt at fremme ethvert tiltag for at retablere handel i den gamle købmandsgård. Bylaugsbestyrelsen har således afholdt flere møder med ejeren og er i løbende kontakt med ham, idet man opfordrer til en snarlig nedrivning af den forfalden bygning eller en genopbygning, idet den reviderede lokalplan har åbnet adskillige muligheder for dette.

Bylauget har gennem hele forløbet haft stadig indsigt i projekteringen af den ny ”Kiwi”-købmandsbutik.

Det er i øvrigt Bylauget, som står bag internetportalen www.ganloeseby.dk, som blandt andet har til formål at fremme handelslivet i området samt at informere om aktiviteter og begivenheder i Ganløse.

 

- at sikre, at udviklingen i Ganløse og opland sker med respekt for og i harmoni med de kultur­historiske og naturmæssige kvaliteter.

I adskillige tilfælde har kommunen sendt sager til høring i Bylaugsbestyrelsen – dette gælder blandt andet ansøgninger om dispensation fra Ganløses bevarende lokalplan.

Endvidere arbejder Bylaugsbestyrelsen aktivt for at fastholde et dyrehold på byens middelalderlige forte, der må betegnes som en af byens unikke kulturhistoriske seværdigheder.

Det er desuden Bylauget som står bag den nylig udførte rensning og opmaling af byens eneste mindesmærke, grundlovsstenen.

 

- at bevare det landsbymæssige særpræg og de grønne områder i Ganløse og at arbejde for et sammenhængende stisystem.

Bylauget gik som en af sine første opgaver særdeles kraftigt ind i forsøget på at bevare Assergården, men måtte desværre til slut erkende, at kommunalbestyrelsen var fast besluttet på at sælge den gamle landbrugs­bygning til nedrivning med det formål at opføre ejerboliger.

Desuden protesterede Bylauget kraftigt mod kommunalbestyrelsens planer om at sælge dele af byens grønne fællesarealer som byggegrunde.

Bylauget arbejder for en fastholden og udbygning af stisystemet omkring byen og har bl.a. udgivet et sti-kort over Ganløseområdet samt stillet forslag til ny stier. Kortet er senere redigeret og ligger på hjemmesiden.

Bylauget står desuden bag bestræbelserne for at bekæmpe den invasive Bjørneklo i vort område.

 

- at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem kon­struktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt.

Efter kommunesammenlægningen har det i flere tilfælde vist sig vigtigt, at kommunens største landsby har etableret et kraftigt talerør overfor myndighederne. Det er vor erfaring, at myndighederne lytter til Bylauget.

Desuden har Ganløse Bylaug været initiativtager til etablering af ”Landsbyrådet”, som udtaler sig på vegne af alle kommunens mindre bysamfund.

 

Læs vedtægterne

Læs bylaugets Vedtægter som er vedtaget af generalforsamlingen.

 

Hvad laver bestyrelsen?

På hjemmesiden ”www.ganloeseby.dk” kan du følge med i Bylaugets arbejde, idet alle referater af bestyrel­sesmøder og generalforsamlinger samt korrespondance lægges på hjemmesiden. Desuden er det her også muligt at finde orientering om Bylaugets vedtægter, arbejdsgruppernes arbejde, nyhedsbreve til medlemmerne, hvem der er valgt til bestyrelsen mv.

 

Hvordan bliver du medlem af Ganløse Bylaug?

Via Bylaugets hjemmeside, ”www.ganloseby.dk”, kan du indmelde dig.

Medlemskabet er personligt og et beskedent kontingent på 50 kr. opkræves hvert år i januar måned.

Nu må det være forår

Vi er sluppet for den evindelige kulde og nattefrost hver eneste nat. Foråret vises af de første tegn. Et af dem er andehusene, som nu er kommet i gadekæret. Det er Bylauget, der står bag og DanHøns, der står for den praktiske vedligeholdelse. Her er Flemming Sonne i gaffeltrucken samt Michael Hansen og Ib Kjeldsen (th) i færd med det første hus, inden Ib måtte i søen med waders for at placere husene. 

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.