Vedtægter

Vedtægter for Ganløse Bylaug  


§ 1. Foreningens navn er "Ganløse Bylaug".  


§ 2. Foreningens formål er:

 

• at virke for, at Ganløse forbliver en levende landsby med bevarelse og udvikling af det eksisterende kultur- og sportsliv samt at styrke sammenholdet mellem områdets borgere, 
• at sikre Ganløse bymidte som centrum for områdets handelsliv,
• at sikre, at udviklingen i Ganløse og opland sker med respekt for og i harmoni med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter,
• at bevare det landsbymæssige særpræg og de grønne områder i Ganløse og at arbejde for et sammenhængende stisystem samt
• at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem konstruktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt.  

 

§ 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.  


§ 4. Som medlem kan optages enhver person, der er personlig myndig og bor i Ganløse eller opland. Derudover kan optages personer der ejer eller leder en erhvervs-virksomhed eller offentlig institution i området. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvem der kan optages.  § 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert enkelt medlemskab giver ret til en stemme. Der kan afgives skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme for mere end 3 fraværende medlemmer.  § 6. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hvert enkelt medlem samt gennem annoncering i den lokale avis. Sammen med indkaldelsen udsendes foreningens årsregnskab samt dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Revideret regnskab
5. Forslag
6. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget
7. Valg:
           a bestyrelsesmedlemmer 
           b revisorer
          c revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved simpelt flertal (se dog § 12).  


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal en motiveret begæring om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling fremsendes til formanden, hvorefter bestyrelsen uden ugrundet ophold indkalder hertil med 14 dages varsel.  


§ 8. Bestyrelsen kan uden særligt varsel, ved opslag i byen samt eventuelt ved almindeligt brev eller e-mail, invitere til åbne møder med henblik på drøftelse af aktuelle sager. 


§ 9. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højest 11 medlemmer. Er antallet af bestyrelsesmedlemmer mindre end 11, kan bestyrelsen supplere sig mellem 2 ordinære generalforsamlinger, men de således indtrådte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den derefter førstkommende generalforsamling og har indtil da tale- men ikke stemmeret i bestyrelsen.  


Valg til bestyrelse og revision er gældende for 2 år, men genvalg kan finde sted. Ved foreningens første ordinære generalforsamling afgår halvdelen af bestyrelsen ved lodtrækning.  


§ 10. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig som et minimum med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men rimelige udgifter i forbindelse hermed kan refunderes efter bestyrelsens nærmere beslutning herom.  


Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte arbejdsgrupper til behandling af projekter, lokalplaner o.a. Sådanne arbejdsgrupper har ikke udadtil beslutningsmyndighed, men refererer til foreningens bestyrelse, hvor beslutninger træffes ud fra gruppernes indstilling og eventuelt efter afholdelse af medlemsmøde.  


Foreningen tegnes i alle forhold af formanden og et andet medlem af bestyrelsen, ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.  


Kassereren og i dennes fravær formanden står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Disse personer kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

 
§ 11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og status revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.  


§ 12. Ændring af foreningens vedtægter kan træffes af generalforsamlingen med to tredjedele af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.  


Beslutning om foreningens ophør eller ændring af dens formålsparagraf kan alene træffes af generalforsamlingen med to tredjedele af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Er mindre end halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra to tredjedele af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med to tredjedeles majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer. .  


Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om overdragelse af foreningens formue og ejendele til en forening eller lign. med beslægtet formål.   

 

Vedtaget på generalforsamling den 22. juni 2005
Ændret på generalforsamling den 12. marts 2014 samt ekstraordinær generalforsamling d. 2. april 2014.   


Niels Madsen 
formand 

Link til den underskrevne udgave af de samme vedtægter.

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.