Åbent brev til Borgmesteren

Kære Willy Eliasen samt Teknik og Miljøudvalgets medlemmer.

 

På vegne af Ganløse Bylaug fremsendes herved en anmodning om, at kommunen fremviser hand­lekraft ved at tage de trafikale problemer i og omkring Ganløse alvorligt.

 

Ganløse Bylaug har med tilfredshed bemærket, at Egedal Kommune har udarbejdet en Trafiksikker­hedsplan 2011, og har set frem til, at de angivne indsatsområder og tiltag blev iværksat. Det skorter ikke på ønsker for fremtiden og gode formål i trafiksikkerhedsplanen;

 

”Egedal ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Formålet med denne trafiksikkerhedsplan er at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge tryg­heden blandt borgerne, i byerne såvel som i landområder.” (Uddrag af – Trafiksikkerheds­plan 2011)

 

Men på baggrund at de 2 seneste dødsulykker, er det i høj grad utryghed, der præger de borgere som benytter landevejene omkring Ganløse. Det paradoksale er, at indsatsområder og generelle tiltag, ligeledes nævnt i trafiksikkerhedsplanen, vil kunne forbedre trafikforholdene væsentligt, så snart de effektueres. Indsatsområder og tiltagene peger på områder, som netop har været nogle af årsagerne til de to tragiske dødsulykker;

 

Indsatsområde trafiksikkerhed: Hastighed - Uheldsrisikoen og skadens omfang stiger ved højere hastighed. Til trods herfor overskrider mange den skiltede hastighed. Holdningsbear­bejdende tiltag kombineret med fysiske ændringer på vejene skal nedsætte bilernes hastighed.

 

Indsatsområde trafiksikkerhed: Cykeluheld - Antal uheld med cyklister ønskes mindsket ved fo­kus rettet mod at etablere et sammenhængende cy­kelstinet, så cyklisternes færdsel blandt biltrafikken begrænses.

 

Indsatsområde tryghed: Hastighed - Hastighed er angivet som den hyppigste årsag til utryghed blandt borgerne. Egedal vil arbejde for, at hastigheden tilpasses vejens forløb, og at der etableres fartdæmpning af lokalveje.

 

Indsatsområde tryghed: Cykeltrafik - Mere fokus på cykeltrafik og cyklisternes tryghed skal øge antallet af cyklister. Gennemgang af stierne i kommunen med det formål at sikre høj kva­litet af belægning, sammenhæng mellem stier og logisk skiltning skal øge trygheden og gøre det mere fordelagtigt at cykle.”

 

Generelle tiltag: Hastighed

Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag

● Ombygning af veje

● Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger

● Systematiske hastighedsmålinger

● Differentierede hastigheder (hastighedsplan)

● Brug af dynamiske hastighedsvisere (Din Fart)

 ● Automatisk Trafik Kontrol (ATK)

(Uddrag af – Trafiksikkerhedsplan 2011)

 

Ganløse Bylaug forventer derfor, at ovennævnte indsatsområder og tiltag bliver iværksat af kommu­nen hurtigst muligt. Trafiksikkerhedsplanen har nu samlet støv siden februar, men problemerne på vejene bliver ikke mindre.

 

Borgmesteren skriver i lokalavisen den 14. august, at der ikke er penge til at gøre vejene bredere. Men der bør være penge til at igangsætte de tiltag, som kommune selv har præsenteret i trafiksik­kerhedsplanen.

 

En hurtig søgning hos andre kommuner med trafikale udfordringer giver hurtigt en indikation om, hvor mange penge blot et af tiltagene vil koste, samt hvilken hurtig effekt denne investering fører med sig. Nedenstående er oplysninger fra beslutningstema – Fredensborg Kommune 23. august 2010 / 18. april 2012.

 

1 sæt permanente fartvisere af standardmodellen, med hvid baggrund, inkl. mast, fun­dament og installation, samt begrænset gravearbejde vil koste 150.000,00.

 

Konklusion fra Fredensborg Kommune viser et fald i gennemsnitshastighed med 5 %, og at fartviseren virker efter hensigten og er effektiv mod trafikproblemer.

 

Et andet tiltag, som ikke kræver den store investering, men som har stor effekt, er nedsættelse af hastigheden på vejene. I henhold til Færdselslovens § 42, stk. 5. gælder ” For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastighed svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en lavere grænse.”

 

En fartnedsættelse til 50 km/t, koster vel ikke alverden at etablere. Advarselstavler ”Cyklister på kø­rebanen”, forbudstavle overhaling forbudt C51 og ny opmærkning af spærrelinje (flere steder er markeringen næsten væk) er ligeledes ikke på niveau med de omkostninger, kommunen har angivet når der sker en ulykke.

 

Et tabt menneskeliv er svært at gøre op i penge, men hver gang et menneske kommer til skade i trafikken og som følge deraf har været på skadestue eller hospital, er de person­relaterede omkostninger i gennemsnit 2,5 mio. kr. ifølge Transportministeriet. Det skyl­des omkostninger til sygehus, genoptræning, tabt arbejdsevne og meget mere. Dertil kommer de personlige tab, som betyder langt mere end de økonomiske omkostninger. (Uddrag af – Trafiksikkerhedsplan 2011)

 

At ”Hesselvej” ifølge borgmesterens udtalelse skulle være sikker, giver anledning til stor undren her i Ganløse.

 

  1. Hesselvej har 7 sving inden for en ca. 1,6 km strækning, og så må der køres 80 km/t.
  2. Der er ingen fartnedsættelse i områder med beboelse.
  3. Over 50 % af spærrelinieafmærkningen er utydelig eller mangler helt.
  4. Der er ingen advarselstavler ”Cyklister på kørebanen”.
  5. Der er ingen forbudstavler C51, overhaling forbudt.

I trafiksikkerhedsplanen er Lyngevej angivet som en særlig uheldsbelastet strækning og Farumvej er angivet som en af de mest utrygge strækninger ud fra borgerundersøgelse.

 

Det må anbefales at Egedal Kommune snarest også igangsætter tiltag for disse 2 vejstrækninger.

 

Iht. handlingsplanen i trafiksikkerhedsplanen kan kommunen selv sørge for en kritisk gennemgang af trafiksikkerheden på udvalgte eksisterende strækninger.

 

Ganløse Bylaug forventer derfor, at Egedal Kommune vil udføre en sådan gennemgang af vejene i og omkring Ganløse. De forekommer bestemt ikke sikre, når der kan ske dødsulykker.

 

Et andet problem, som Ganløse Bylaug ligeledes forventer at Egedal Kommune tager hånd om, er, hvorledes bilister skal kunne passere cyklister, når det er forbudt at overskride spærrelinien. Vejene omkring Ganløse er over halvdelen af året befærdet med cykelryttere, og såfremt Kildedalprojektet bliver en realitet, vil der blive en endnu større trafikintensitet på vejene af cyklister og bilister.

 

Ganløse Bylaug vil derfor foreslå, at Egedal Kommune gennem KL (Kommunernes Landsforening) tager kontakt til færdselssikkerhedskommissionen, som har til opgave at stille forslag til færdselssik­kerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker.

 

Ganløse Bylaug vil ligeledes foreslå Egedal Kommune at rette blikket mod andre kommuner og lære af deres erfaringer. Det virker ikke som om Egedal Kommune er nr. 1 på listen, når det gælder tra­fiksikkerhed. Et eksempel kunne være Værløse Kommune, hvor der på ”Bundsvej, Kirke Værløse” er fartgrænse på 50 Km/t, optil flere rundkørsler og opsat farttavler ”Din fart”. Der er i øvrigt også en glimrende cykelsti, som imidlertid slutter netop ved grænsen til Egedal Kommune.

 

Der er i den seneste tid kommet flere opfordringer til kommunen om at gøre noget ved trafikforhol­dene, men de er pt. Ikke blevet taget seriøst. Ganløse Bylaug forventer, at Egedal kommune vil handle NU.

 

Hvor mange dødsulykker skal der til, før Egedal kommune foretager sig andet end at få politiet til at skrive rapporter?

 

Det er farten der dræber.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

På Ganløse Bylaugs vegne

 

Niels Madsen  (Formand)                                                Theis Dalby

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.