Alternativt forslag til Kildedalplan

Forslaget fremsendes på vegne af:

Knardrup Borger-og grundejerforening,v/ formand Frank Götler Ganløse bylaug v/ Kirsten Skipper Peder Schmidt og M. Bjerre, Rolandsgården Danmarks Naturfredningsforening i Egedal v/ Jørgen Bengtsson

 

Forslag til:

Alternativ Kildedalplan

Massive indsigelser i Kildedalhøringen peger på et stort ønske om friholdelse af den grønne kile, hensynet til Knardrup landsby og til Rolandsgården. Man ønsker områdets fase 2 helt taget ud eller i det mindste reduceret betragteligt. Som et forslag til løsning på disse indsigelser kan man pege på et alternativt planforslag til Kildedal i forhold til det, som blev præsenteret på borgermødet d. 2. feb. 2009.

Ryk Kildedal mod syd og sydvest

Ved at forrykke hele projektområdet mod syd og lade det gå helt ned mod Frederikssundsvej og mod vest trække det længere ud mod den reserverede transportkorridor, vil det være muligt at friholde den grønne kile, som strækker sig ud over Værløse Flyveplads og videre ud i det åbne land. På denne måde vil Knardrup landsby forblive i sin nuværende form og Rolandsgården kan blive liggende. Det, der nu er landbrugsområde, kan beholde sin status som landzone og sin anvendelse som grønne marker.

Indlysende fordele for projektets kvalitet

For det nye Kildedalprojekt vil det have indlysende fordele med en forrykning: Området vil få tilført en endnu større naturværdi, fordi man får adgang til at udnytte de helt vidunderlige vådområder, der ligger midt i kommunegrænsen til Ballerup kommune. I det nuværende forslag har man slet ikke adgang til at udnytte det potentiale af natur, som ligger her, da man selvsagt ikke kan have leg og fritidsaktiviteter, der går ind på nabokommunens jord. Ved at samarbejde med Ballerup kommune således at projektet kommer længere mod syd, vil der i endnu højere grad end i masterplanen være mulighed for, at realisere nogle af alle de visionære fritidsaktiviteter, som der satses på. Bakken, som ligger mod syd i hjørnet med Knardrupvej på den ene side og Frederikssundsvej på den anden, er som skabt til eksklusive terrassehuse ned til det smukke søland foran. Ville det mon være attraktivt for Kildedal, hvis der i stedet blev bygget et kontorhøjhus på dette hjørne? Grunden har en attraktiv og yderst stationsnær placering med den bedst tænkelige udsigt Det scenarie er absolut ikke utopisk.

Mod vest langs Kalveholmsvej ligger det tidligere Sørup Teglværk, nu en oplagsplads for brugte byggematerialer. På bagsiden er et større friareal, som også ligger direkte ned til vådområdet. Det er ret utænkeligt, at der ville kunne sælges eet eneste hus i den del af projektområdet, så længe der ligger en oplagsplads ved siden af, og dette bliver man nødt til at forholde sig til. Ved at inddrage dette hjørne i projektet vil der dels blive fin adgang til natur og fritidsområdet og samtidig tæt adgang til det centrale centerområde placeret syd/vest for den nuværende Langagergård. I det hele taget vil disse to nye projektområder på fineste vis opfylde flere ønsker.

Trafikken

Man kan lave en tilkørsel fra Frederikssundsvej i det sydvestlige hjørne. Med beslutningen om, at der skal bygges ny Frederikssundsmotorvej, vil den tage den store belastning af den nuværende trafik her. Dermed bliver det indlysende at anvende den gamle vej i forbindelse med lokaltrafik til Kildedal. Det vil helt sikkert også aflaste trafikken på Knardrupvej betydeligt, hvilket der bliver stort behov for -ikke mindst når tværvejen gennem Kildedal Station til motorvejen bliver etableret.

Naturværdierne som et stort aktiv

Det nye naturområde, der ved denne forlægning af projektet pludselig bliver adgang til, kan blive en meget væsentlig del af hele Kildedals "brand" og aktiv. Her er muligheden for, at den ypperste natur vil kunne give sin egen autentiske fortælling. Her ville enhver voksens barndomserindringer fra en varm sommerdag i mosen, med et forstørrelsesglas i hånden, bare knæ og vand i gummiskoene, kunne blive genfortalt for nutidens børn svøbt i computer og plastic. Her ville det naturlige, spontane friluftsliv kunne udfolde sig for fuld udblæsning. Området er stort og meget varieret med høje træer, kuperet og vekslende natur. Her kunne fritidsbasen, udviklet af den frie fantasi, etableres som modstykke til det moderne ferieresort. Her er mulighed for fritidslandsby på pæle, sejlads i småbåde, bålpladser og hængebroer i træerne eller pontonbroer over mosen, tømmerflåder og meget mere. En forunderlig verden af frihed og leg ville kunne ligge lige foran den bolig, man havde lejet eller købt.

Placering af boligerne

Hvad placeringen og udformningen af boligerne angår, så peger al fremtidsforskning på, at det vil være attraktivt at kunne vælge sin bolig efter andre hensyn end det, der mest

bygges efter i dag. Man ønsker mindre boenheder og variation i arkitektur og byggestil. Det foreslåede planforslag med ensartede rækkehuslignende boligblokke side om side er ikke en attraktiv fremtidsvision for fritidshuse. Man vil have mindre og varierende lokalorienterede boligenheder, som giver en personlig fortælling og markerer sig med sin egen karakter og udtryk. Landsbyprincippet, som allerede er foreslået med de fem Italienske landsbyer, giver meget større mulighed for at tilgodese disse ønsker. I det alternative planforslag vil der kunne opereres med op til 8-10 mindre landsbyer fordelt på området. Det vil give en slags satellit-lignende struktur i byggeriet, som naturligt centrerer sig om det store badeland og det tilliggende store fritidsområde. Det vil tilsammen være kernen i projektet og der, hvor den væsentlige aktivitet og passage vil foregå. Det vil også betyde, at de gener, der ville være i forhold til Knardrup, vil blive reduceret betydeligt. Kerneområdet vil naturligt centrere sig om center og våd/fritidsområdet, der nu er inddraget mod syd. Infrastrukturen i projektet kommer til at hænge sammen efter et naturligt satellitlignende princip.

En konstruktiv debat

Hvis kommunen ville vise vilje til at indgå reelt i debatten om Kildedal og f.eks. sætte dette alternative forslag på dagsordenen, så ville en væsentlig del af kritikken forstumme. Man skal huske på, at Kildedal Park er et kæmpe projekt, der svarer til Ganløse x 3! Økonomisk er der tale om en investering på mellem 3 og 4 milliarder kroner. Så det er nok værd at tænke sig rigtig godt om, inden der tages endelige beslutninger, hvis der altså overhovedet SKAL være et badeland her!?

Kopi sendt til: Planudvalget, Kommunalbestyrelsens medlemmer, Knardrup Borger og-grundejerforening, Dansk Naturfredningsforening i Egedal og Furesø, Egedal Landsbyråd, Ganløse Bylaug, Det Radikale Venstre, Miljøcenter Roskilde, Kroppedal Museum, Borgmesteren i Ballerup Kommune Frederiksborg Amts Avis og Lokalavisen.

Oplysninger om fingerplanen:

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2007/fingerplan2

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.